A woman holding an egg in front of her belly, symbolizing fertility

 

Bu patolojik tabloyu global olarak tanımlayan terim üzerinde tam anlaşma sağlanamamışsa da prematüre-erken ovaryan yetmezlik (POY) terimi, en yaygın olarak kullanılan ve üzerinde uluslararası kullanım için görüş birliğine varılmış olanıdır.Birçok hasta ve klinisyen ise, prematüre veya erken menopoz terimini tercih eder.Erken menopoz terimini 45 yaşından önce menopoza girilmesi durumu için kullanan gruplar da vardır.Erken ovaryan yetmezlik-erken menopoz kırk yaşından genç kadınlarda; adet görememe, östrojen azlığı, ve yüksek gonadotropin (FSH ve LH hormonları) düzeylerinin birlikte görülmesi ile karakterize bir klinik tablodur. 20’li yaşlarda 1/10.000, 30 yaşında 1/ 1.000 ve 40 yaş altında ise 1/ 100 oranında rastlanır. Ailesel form nadir olup, tüm olguların % 4-31’ ini oluşturur. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, çarpıntı, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, libidoda azalma, gibi menapozal yakınmalar yanında, osteoporoz gelişim riskinde artma ve en önemlisi fertilite-doğurganlıkta azalma veya kayıp gibi çok daha önemli problemlerle birliktedir. Doğurganlıkta azalma; çoğunlukla folliküllerde –yumurtalarda azalma veya tükeniş, ya da kalan yumurtaların uyarılmaya verdiği yanıtın zayıflaması veya yokluğuna bağlıdır. Tedavi tüm bu yakınma veya problemlere yönelik planlanmalıdır. Erken menopoz açısından öykü bilgisi olarak; ilk adet yaşı, dışarıdan hormon kullanımı veya vücut ağırlığı gibi faktörler çok önemli kabul edilmese de, aile öyküsünde erken menopoz olan akraba varlığı kişinin bu açıdan zaman kaybetmeden araştırılmasını gerektirir. Bazı erken menopoz olgularında tanı için yapılan ultrasonografi veya yumurtalık biyopsi incelemelerinde folliküllere rastlanabilir. ‘‘Rezistan Over Sendromu-dirençli yumurtalık’’ da denilen bu grupta, yumurtalık gonadotropin uyarısına yanıt veremez. Rezistan over sendromu; adet görememe, yüksek gonadotropin düzeyleri, ve overlerde folliküllerinolmasına rağmen yumurtalık yetmezliği ve infertilitenin olduğu bir tablodur. Otoimmün hastalıklardan dolayı olabilir. Bu tabloda FSH hormonu reseptör geninde engelleyici bir genetik mutasyon söz konusudur. Kadın hastalıkları ve doğum doktoru bu ayrımı yapabilir. Bu kadınlar FSH tedavisiyle gebe kalabilmektedirler. Yine de yetmezlikli bu kadınların yumurtalıklarında bol miktarda follikül olmasına rağmen, FSH tedavisiyle yapılacak follikül uyarımı çok güç olabilir.Yumurtalıkta sürekli küçük folliküllerin yumurtlama aşamasına doğru büyümesi süreci vardır. Follikül olgunlaşması denen bu süreç, küçük follikül aşamasından olgun yumurtaya ulaşılması olup 1 yıl gibi uzun bir süre alabilmekedir. İnsan dişi organizması, doğduğu anda sabit sayıda küçük-primordial folliküle sahiptir ve sadece tüm ömür boyunca birkaç yüz yumurta yumurtlayabilir.

Prematüre ovaryan yetmezlik; çoğu hala aydınlatılamamış birçok karmaşık sürecin, tek tek veya birlikte neden olduğu bir patolojidir. Gelişimin başındaki yumurta havuzunun azlığı veya yaşam süresince görülen yumurta yıkımının normalden hızlı veya fazla sayıda olması erken yetmezlikle sonuçlanacaktır. Hızlanmış folliküler atrezinin kromozomal, genetik veya otoimmün nedenleri olabilir.

NEDENLER

• İatrojenik-Sonradan oluşan Nedenler (Pelvik cerrahi [yumurtalık veya rahim alınması sonrası yumurtalık kanlanmasında azalma], kemoterapi, radyasyon, bazı meslek grupları[örneğin kadın kuaförlerin maruz kaldıkları kimyasal ajanlar nedeniyle aynı yaştaki kontrol gruplarına göre 5 kat daha fazla risk taşıdıkları bulunmuştur.])

• Otoimmün Nedenler (Poliglandüler otoimmün sendrom, Addison hastalığı, Myasthenia gravis, hipotiroidizm, anti-ovaryan antikor varlığı)

• İnfeksiyonlar (Ör; herpes zoster, CMV)

• X Kromozomu defektleri

     ■ Turner Sendromu ■ Frajil X Sendromu (FMR1 gen premutasyonu)

• Monojenik defektler

     ■ Sendromik defektler:

     * Konjenital glikolizasyon hastalıkları (CDG, eski karbonhidrat eksikliği olan glikoprotein sendromları – resesif)

     * Galaktosemi (resesif)

                 * Blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus sendromu (BPES) (dişi cinsiyete sınırlı defektler, dominant)

                 * Pseudohipoparatiroidizm (PHP) type Ia

     ■ İzole bozukluklar

     *FSH reseptör mutasyonları (FSHR), (resesif)

     *LH reseptör mutasyonları (LHR), (resesif)

     * FOXL2 mutasyonları (dişi cinsiyete sınırlı defektler)

     *Bone morphogenetic protein 15 (BMP15) mutasyonları

     (dişi cinsiyete sınırlı defektler, heterozigot mutasyon)

KLİNİK TABLO

Çoğu kadında klinik tablonun oturmasından önce saptanabilecek belirti veya bulgu yoktur. Yine çoğu kadında yetmezlik bulguları öncesi, normal adet düzeni, normal ilk adet yaşı ve olası çocuk sahibi olma söz konusudur. Erken ovaryan yetmezliğin en şiddetli formu; ergenlik gelişiminin hiç olmaması ve hiç adet görmeme ile karakterizedir.

Erken ovaryan yetmezlik; infertilite, uzun süreli östrojen eksikliğine bağlı erken kemik erimesi-osteoporoz, Alzheimer hastalığı, kolesterol fazlalığı veya iskemik kalp hastalığına yol açabilir .

Erken ovaryan yetmezlik olgularında; genetik konsültasyonu birçok nedenden dolayı gereklidir. Örneğin X-linked mental retardasyon (Fragile X sendromu) olgulu birey taşıyan ailelerde bu konsültasyon büyük önem taşır. Bu durumun ilgili gende yarattığı etkisizleşme, erkeklerde zeka geriliği, taşıyıcı kadınlarda ise erken menopoz nedenidir. Bu nedenle ailesinde erken ovaryan yetmezlik olgusu olan tüm genç kızlar en erken dönemde genetik incelemeden geçirilmelidir. Genetik inceleme; geçişin sekse bağlı otozomal dominant geçiş veya X’ e bağlı eksik geçişin hangisinin söz konusu olduğunu ortaya çıkaracaktır. Otozomal dominant geçişte; ister anneden ister babadan geçiş olsun, kişide % 50 erken yetmezlik riski vardır. Oysa, X’e bağlı ve babadan geçiş durumunda, bu olasılık hemen hemen % 100 dür. Eğer yetmezlik ailede ilk kez görülüyorsa, kişinin diğer kadın akrabalarında yeni erken menopoz gelişme olasılığı genel toplumun riski ile benzerdir. Genetik bozukluk taşıyıcılarının; gebe kalmaları veya yumurtalarının toplanıp dondurulması işlemlerine erken dönemde yönlendirilmeleri gereklidir.

TANI

Tanı kriterleri standardize değildir ve dolayısıyla kesin tanı zordur. Kesin tanının konması bazı olgularda çok uzun zaman alabilir. Örneğin bir çalışmada; olguların % 25’ine tanı konmasının 5 yıldan daha fazla süre aldığı saptanmıştır. Çoğunluk; 3-6 aylık amenore, en az bir birinden birkaç ay aralarla alınmış iki ayrı ölçümdeki serum FSH düzeyinin 40 mIU/ml’ den fazla olması, ve östrojen azlığını (< 50 pg/ml) tanı açısından yeterli kabul etmektedir. FSH ölçümlerinin aralıklı denetimi, yumurtalık aktivitesindeki aralıklı değişimler olabileceği için zorunludur. Ultrasonografide gelişmekte olan yumurta içermeyen normalden küçük yumurtalıklar saptanır. Yumurtalık orijinli inhibin-B ve anti-müllerian hormon (AMH) gibi faktörlere bakılması, erken yetmezlik düşünülen olguların değerlendirilmesinde yararlı olabilir. 30 yaşından önce yumurtalık yetmezliği bulguları olan tüm olgularda kromozom analizi yapılmalıdır. Daha ileri yaş grubunda kromozom analizinin yapılması ise; kız kardeş veya kız çocukta olabilecek taşıyıcılığın onların ileriki doğurganlıklarını nasıl etkileneceğini öngörme açısından ciddiyetle değerlendirilmelidir. Erken menopoz olgularının kişi doğmadan önce tanısı günümüz tıbbında olanaklı görülmemektedir.

AYIRICI TANI

Ayırıcı tanı 6 aydan daha fazla menstrüasyonun görülmediği diğer nedenlerin ekarte edilmesi esasına dayanır. Bu nedenleri kısaca özetlersek:

     Gebelik, iatrojenik nedenler (cerrahi, kemoterapi, radyasyon, antidopaminerjik  ilaçlar),  hipothalamo-hipofizer hastalıklar ( hiperprolaktinemi, hipofiz tümörleri, Kallmann sendromu), hipotalamik amenore (stres, aşırı egzersiz, anorexia nervoza, kilo kaybı, açlık, ciddi hastalık), PCOS, endokrin hastalıklar (hipotiroidi, hipertiroidi, Cushing sendromu), hormon yapımında-steroidogenezdeki enzim bozuklukları (ör; 21-hidroksilaz eksikliği), vajinal/rahim anormallikleri ( Rokitanski Sendromu, Asherman sendromu), seksüel diferansiyasyon hastalıkları ( Androjen rezistansı).

TEDAVİ

Yaşlı menopoz sonrası kadınlarda yapılan WHI ve Milyon Kadın çalışmalarında, hormon tedavisi (HRT) sonrası artmış meme Ca, kalp krizi ve inme riskleri nedeniyle, birçok kadın bu tedavileri bıraktı veya bırakması önerildi. Ama hala çoğunlukça kabul edilen görüş, menopozal yakınmaları olan kadınlarda en düşük doz ve sürede uygulanacak HRT tedavisinin, en uygun yaklaşım olacağıdır. Aynı yaklaşım erken ovaryan yetmezlik olgularında da geçerlidir. Bu tedavinin, normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) devam edilmesi önerilmektedir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, ve vajinal kuruluk gibi menopozal yakınmalar ardışık HRT veya doğum kontrol hapı şeklinde verilecek östrojen takviyesi ile düzelir. Özellikle çocuğu olan ve doğum kontrolü isteyen olgularda doğum kontrol hapları ilk tercihtir. Rahmi olan olgularda rahim içi zarını koruma için, östrojenin progesteronla kombine edilmesinin zorunluluğu aşikardır.

Erken ovaryan yetmezlik olgularında infertilite problemi en önemli sorunlardandır. Tanı sonrası çoğu olguda aralıklı ovulasyon saptansa da ki bu saptama çoğu zaman yeterince yapılamamaktadır, bu hasta grubunda ovülasyon ve gebelik oranları yaklaşık  % 5-10 civarındadır. Gebe kalınması için klomifen, gonadotropinler-yumurtlamayı arttırıcı iğneler gibi birçok tedavi seçeneği eskiden kullanılmış olsa da, gebelik şansı artmadığından artık kullanılmamaktadırlar. Kabul gören tek uygun tedavi seçeneği, başka donör yumurtaları ile yapılacak tüp bebek uygulamalarıdır. Bu uygulama ile her transfer edilen embryo başına yaklaşık % 30 canlı doğum oranlarına ulaşılabilmektedir. Diğer bir yaklaşım ise; kişinin yumurtalık doku veya yumurtalarının daha sonra laboratuarda geliştirmelerde kullanılabilmek üzere dondurulmasıdır. Ama erken yetmezlik grubundaki kadınların yumurta kalitelerindeki bozukuluklar, bu alternatifin başarısını sınırlamaktadır. Günümüzde olgunlaşmamış yumurtaların laboratuarda olgunlaşması (in-vitro matürasyon) olası ise de; insanda dondurulmuş over dokusundan in-vitro gelişim ve olgunlaşma sağlanması, hala tam olarak başarılamamıştır.

Erken menopoz olguları; normal post-menapozal gruba göre östrojen azlığına ortalama en az 10 yıl daha fazla maruz kaldıklarından, daha fazla osteoporoz ve kardiyovasküler hastalık riski taşırlar. Bu nedenle daha önce söz edildiği gibi, bu olgulardaki HRT’ nin normal fizyolojik menapoz yaşına dek (yaklaşık 50) sürdürülmesi bu nedenlerle önerilmektedir. Hasta östrojen replasmanı almak istemiyorsa; kemik dansitesi yakın takibe alınmalı, hastaya bifosfonat veya diğer osteoporozdan koruyucu koruyucu tedaviler önerilmelidir. Östrojen eksikliği olan bu olgulara osteoporoza karşı koruyucu olarak; egzersiz, Ca ve D vitaminden zengin beslenme verilmeli, sigara içme ve fazla alkol tüketiminden kaçınmaları anlatılmalıdır. Androjen eklenmesi hala tartışmalı bir konu olsa da; son çalışmalarda HRT’ ne testosteron eklenmesinin seksüel fonksiyon ve iyilik halinin düzelmesine yardımcı olduğu saptanmıştır.

OVARYAN-YUMURTALIK AGENEZİSİ

DİSGENEZİSİ-OLUŞMAMASI

Erken menopozun en sık nedenidir. Yumurtalarda azalma puberte öncesi olursa, bu durum gonadal disgenezi olarak adlandırılır. Ya ovaryan folliküllerin başlangıçta yokluğundan veya embryogenezis sırasında veya yaşamın ilk yıllarındaki artmış yıkımından kaynaklanır. Seyrek olarak gonadal disgenezis olguları tüm hücre gruplarında 46,XX veya 46,XY normal karyotipe sahiptirler veya bir veya daha fazla hücre grubu mozaik olan bireylerdir. Gonadal disgenezisli olgular değişik klinik özelliklere sahip olabilirler  ve, karyotipin normal veya anormal olmasına göre iki büyük gruba ayrılırlar.

Anormal Kromozom Yapısı

Ovaryan disgenezislerin 2/3’ ünde X kromozomundan genetik materyal delesyonu vardır. Turner sendromu olarak bilinen bu tabloda, hastaların yaklaşık yarısında 45,X karyotipi saptanır. Gonadal disgenezisin en sık rastlanan formu Turner sendromudur. Klasik olarak bu olgularda 45,X karyotipi görülür.  Çoğu olguda;  kısa boy, perde boyun, düşük saç çizgisi, kalkan göğüs, ve kardiyovasküler defektler gibi somatik bozukluklar bulunur.  Geri kalan hastalar gonadal agenezi grubudur. Bu grupta klasik yapıdan ayrı olarak, diğer yapısal X kromozom anomalileri de birlikte olabilir (delesyon, izokromozom,  ring). Bu X kromozom anomalileri vücudun tüm hücrelerinde olabileceği gibi, sadece bazı hücrelerinde de olabilir (mosaisizm) (ör;45,X/46,XX).

Çoğu X genetik materyal kaybı olan ovaryan disgenezisli kadında; hormon üreten yumurtalar olmadığı için seks karakterleri gelişimi olmaz. Çok küçük orandaki bir grupta ergenliğe gidiş başarılır ve yumurtalarda azalmanın belirginleşeceği döneme dek geçici yumurtalık aktivitesi gözlemlenir. % 15 olguda ergenlik başlar ama tamamlanamaz ve yaklaşık  % 5 olgu ergenlik tamamlanıp adetlerin başlamasını sağlayacak yeterlikte yumurtaya sahiptir. Kendiliğinden gebelikler nadiren de olsa olabilir ve bu şaşırtıcı değildir. Ama gebeliklerde yüksek oranda sex kromozom anöploidisi ve spontan düşük riski vardır. Ovaryan disgenezisli hastalar ister kendiliğinden, isterse de tüp bebek sonrası gebe kalsınlar, gebelikte özellikle kalp açısından büyük risk altındadırlar. Gebelik öncesi hastanın kardiyologla birlikte gebeliğe engel durumu olup olmadığı açısından çok ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kalp rezervi açısından yapılan değerlendirme sonucu gebeliğe izin verilecek bulgular saptansa dahi, bu hasta grubu gebelikte çok yüksek anne ve bebekle ilgili risklere sahiptirler.

Ovaryan agenezis olgularında; kromozomal mozaisizm Y kromozomunun varlığı ile birlikte de olabilir (ör; 45,X/46,XY). Y kromozomu varlığı klinik olarak saptanamaz. Çok az bir hasta grubunda androjen fazlalığı belirtileri vardır. Y kromozomu varlığında yaklaşık % 25 oranında habis hücreli tümör gelişebilme riski nedeniyle var olan gelişmemiş yumurtalık taslağı alınmalıdır.

Normal Kromozom Yapısı  

Ovaryan disgenezis olgularının geri kalan 1/3 oranındaki kısmı normal kromozom yapısına sahiptir (46,XX veya 46,XY) ve bu grup ‘‘pür gonadal disgenezis’’ olarak adlandırılırlar. 46,XY kromozomlu hastada (Swyer sendromu), testosteron salgısı yapılamadığından dış görünüş olarak dişidirler. Genetik olarak erkek veya dişi olan gonadal disgenezisin etyolojisi tam anlaşılamamışs da; gen bozuklukları veya yumurtalıkların rahim içi infeksiyon veya toksinlere maruz kalması neden olabilir.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar   

#61 Burçin 16-01-2016 23:04
Merhaba ben 32 yaşındayım doktor bey, 20 yaşımda erken menopoz teşhisi konuldu. Şuan 6 ay önce yaptırdığım testlere göre fsh 64 LH 40 progesteron , 2014 te 0.54 anti mülerrien hormon
Alıntı
#62 Dr. Muammer DOĞAN 18-01-2016 19:40
Alıntılandı Burçin:
Merhaba ben 32 yaşındayım doktor bey, 20 yaşımda erken menopoz teşhisi konuldu. Şuan 6 ay önce yaptırdığım testlere göre fsh 64 LH 40 progesteron , 2014 te 0.54 anti mülerrien hormon

12 yıldır menopozda olup sadece ilaçla adet olunuyorsa, yumurta rezerviniz tükenmiş demektir.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#63 Dr. Muammer DOĞAN 18-01-2016 19:44
Alıntılandı FUNDA:
5 yıllık evliyim 38 yaşındayım prematüre ovaryan yetmezlik rahatsızlığım var.yumurta sayısı en son tüp bebek yaptırdığımda 4-5 tane çıkmıştı.3 defa tüp bebek yapıldı.2. seferde biyokimyasal gebelik sağlandı.2.kan tahlilimde negatif çıkmıştı.3.mikroenjeksiyon yöntemi ile tüp bebek tedavisi de yapılmıştı tutmadı.adetimde herhangi bir aksama yok tüp bebek şansım var mı? eşimdede spermlerde azlık sorunu var.

Prematür over yetmezlikte, adet düzensizliği hatta adet olmama yakınması olmalı. Tanınızda bir yanlışlık olmalı. Kaldı ki 2 kez başarısız tüp bebek tedavisinde anladığım kadarı ile yumurta bulunmuş. Tüp bebek başarınız ise ancak; sizin muayene ve tetkikleriniz, eşinizin sperm değerlerine bakılarak yorumlanabilir.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#64 ayşe 21-05-2016 09:59
Merhaba. 6 yıldır Miyastenia gravis hastasıyım. 2 yıldır adet olamıyorum. Fsh yüksek çıkıyor. İlaç ile olabiliyorum. Hastalığımdan dolayımı bu durumu yaşıyorum ve çocuk sahibi olma şansım nedir.
Alıntı
#65 Dr. Muammer DOĞAN 24-05-2016 18:57
Alıntılandı ayşe:
Merhaba. 6 yıldır Miyastenia gravis hastasıyım. 2 yıldır adet olamıyorum. Fsh yüksek çıkıyor. İlaç ile olabiliyorum. Hastalığımdan dolayımı bu durumu yaşıyorum ve çocuk sahibi olma şansım nedir.

Ultrasonografi bulgularınızı ve hormon değerlerinizi bilmeden yorum yapmam ne yazık ki olanaksız, üzgünüm.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#66 HAYAT 17-06-2016 08:06
merhaba doktor bey 27 yaşında 2 yıllık evliyim. primer amonereliyim. bu güne kadar kendiliğimden hiç adet görmedim 18 yaşından beri cyclo prognova ilacını kullanarak adet görüyorum.adeti n 2 veya 3 günü bakılan fsh değerlerim 30 ila 50 arası değişkenlik gösteriyor. amh değerim 0.1 bebeğim olması için yardımlarınızı rica ediyorum.
Alıntı
#67 Dr. Muammer DOĞAN 23-06-2016 17:19
Alıntılandı HAYAT:
merhaba doktor bey 27 yaşında 2 yıllık evliyim. primer amonereliyim. bu güne kadar kendiliğimden hiç adet görmedim 18 yaşından beri cyclo prognova ilacını kullanarak adet görüyorum.adetin 2 veya 3 günü bakılan fsh değerlerim 30 ila 50 arası değişkenlik gösteriyor. amh değerim 0.1 bebeğim olması için yardımlarınızı rica ediyorum.

Kendi yumurtanız ile gebelik pek mümkün görünmüyor. Ultrasonografi yapılarak, sizde alternatif tüp bebek yöntemleri uygulanıp uygulanamayacağ ının belirlenmesi gerekiyor.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#68 HAYAT 27-06-2016 08:37
cevabınız için teşekkür ederim doktor bey. en son ki ultrason muayenemde sağ yumurtalığımda bir adet folükül olduğu söylendi. bu yumurtalıklarım ın çalıştığını göstermez mi? ilginiz için teşekkür ederim
Alıntı
#69 Dr. Muammer DOĞAN 27-06-2016 09:41
Alıntılandı HAYAT:
cevabınız için teşekkür ederim doktor bey. en son ki ultrason muayenemde sağ yumurtalığımda bir adet folükül olduğu söylendi. bu yumurtalıklarımın çalıştığını göstermez mi? ilginiz için teşekkür ederim

Dediğim gibi; ultrasonografik değerlendirme; kişi ve bakılan cihazın özelliklerine bağımlıdır. Kaldı ki 1 taslak - antral follikül görülmesi, yumurtalık fonksiyonlarını zın bariz azaldığını gösteriyor.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı
#70 Türkü 03-08-2016 14:52
Hocam bana erken menopoza bağlı yumurta yetmezliği var dendi zaman kaybetmeden tüp denedik yumurta gelişmedi 3 ay sonra yine denedik yumurtalarım yine büyümedi 31 yaşındayım ve üç ay önce öğrendim erken menopoz olduğumu sizce ne yapmalıyım devam etmelimiyim?teş ekkürler(fsh 50 üç ay önce)
Alıntı
#71 Dr. Muammer DOĞAN 08-08-2016 19:11
Alıntılandı Türkü:
Hocam bana erken menopoza bağlı yumurta yetmezliği var dendi zaman kaybetmeden tüp denedik yumurta gelişmedi 3 ay sonra yine denedik yumurtalarım yine büyümedi 31 yaşındayım ve üç ay önce öğrendim erken menopoz olduğumu sizce ne yapmalıyım devam etmelimiyim?teşekkürler(fsh 50 üç ay önce)

Sizde standart tüp bebek tedavisi yapılması olanaksız görünüyor ki 2 kez yapılan uygulamada yumurta bulunamamış. Bizim bu tip hastalarımızda uyguladığımız alternatif tüp bebek tedavilerinin sizde uygulanıp uygulanamayacağ ının belirlenmesi gerekiyor. Bu amaçla bizim gibi tecrübeli bir hekime başvurmalısınız.
Saygı ile.
Doç. Dr. Muammer Doğan
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
İzmir cad. 33/4 Kızılay-ANKARA
0 / 312 / 4198838 – 4198747
www.muammerdogan.com/
www.facebook.com/.../
twitter.com/drmuammerdogan
Alıntı